Küldetésnyilatkozat

Az Egyesület megalakulásának oka, fő célja és stratégiája

Veszélyes tünetek a család körül:
A család egyértelműen tapasztalható jelek szerint mind országunkban, mind az úgynevezett fejlett világban, igen nagy veszélynek van kitéve. Szinte természetessé vált a házasság előtti nemi kapcsolat és együttélés, a gyerekek jelentős része házasságon kívül születik, gyakori a csonka család, a válás, az abortusz és a nemi betegségek. Elszaporodott a depresszió, a magány és a kitaszítottság. Egyre ritkább a meghitt, családias, vidám otthon, ahol a családtagok szeretik, segítik és tisztelik egymást. A mai "nyugati" társadalom talán legnagyobb betegsége ez. Az egyén ösztönös boldogsága ettől csorbul meg leginkább. A fiatalok álma természetesen még mindig az, hogy jó családjuk legyen, mégis ez ritkán valósul meg. Úgy tűnik az emberi élet e szeletével ezen országok jelen vezetése nem foglalkozik eleget. Sőt bizonyos jelek arra utalnak, hogy számos intézkedés és a média igen nagy része, egyenesen családellenes. Az, hogy ez idáig juthatott, annak feltétlenül érdemes megkeresni az okait. Talán a globalizálódó fogyasztói társadalom jelen formájának gyökereiben található meg a magyarázat. Mint, ahogy száz évvel ezelőtt ráeszméltek, hogy szükség van a környezet védelmére, annak ellenére, hogy az a közvetlen termelés érdekei ellen hat, létrejöhetett a környezetvédelem, mint interdiszciplináris tudományág. Ehhez hasonlóan manapság égető szükség lenne egy új tudományág, a családvédelem kidolgozására. Úgy tűnik az egyén élete sokkal sikeresebb, kiegyensúlyozottabb és boldogabb lesz, ha családban gondolkodik, mint egyéb együttélési formákban. Ezenkívül az ember sokkal kevesebbet árthat társainak, ha családcentrikus életet él. Miért tudományos egyesület? Miért a tudományos módszer? Mert a lehető legrészletesebben kell az alapokat átgondolnunk, hogy aztán bármely fórumon bárkihez hitelt érdemlően szólhassunk. A tudományos módszer az, amit el kell fogadnia minden fórumnak, mert egyetemes tapasztalatra épül és átgondolt logikus érvelést alkalmaz. Ettől lesz tudományos. Fontosabb érintett tudományágak: filozófia, etika, szociológia, pszichológia, orvostudományok, jog, vallástudomány. Az Egyesület egyik nagy feladatának érzi a szexualitás területén megfogalmazni azt a közös minimumot, ameddig az átgondolt tiszta észérvekkel, a fellelhető tapasztalatok, tanítások és elméletek megismerése után az emberi szellem egyértelműen el tud jutni. Az Egyesület általános célja a család, a házasság és a nemiség témakörének széleskörű tudományos kutatása, a témakörben a helyes irányvonalak kijelölése, a káros folyamatok feltérképezése, a káros jelenségek optimális csökkentésének, a hasznos folyamatok optimális növelésének kidolgozása, erősítése és az eredmények terjesztése. E multidiszciplináris szakterületen tanulás, tudományos kutatás, tanítás és terjesztés.

Egyik célunk a családvédelem, mint új tudományág elfogadtatása. Száz évvel ezelőtt az ember környezete került nagy veszélybe és a környezetvédelem létrejöttére lett égető szükség. Manapság a család került súlyos veszélybe, ezért a családvédelem létrejöttére van legalább akkora szükség. A környezet szennyezése veszélyeztette az emberek életminőségét és a tudomány segített, mert egyértelműen bebizonyította, hogy védeni kell a környezetet, ha egészségben akarunk élni. Manapság a család alapjának, azaz a felelősségteljes és elkötelezett házasságkép kialakulásának a hiánya és az ezzel járó nemi szabadosság veszélyeztetik leginkább az emberek életminőségét. A tudománynak segítenie kell. Úgy gondoljuk, a tudomány egyértelműen be tudja bizonyítani, hogy védeni kell a családot, ha az egyén testi-lelki egészségét fontosnak tartjuk.

Itt idézzük a Semmelweis Egyetem egyik 2006-os kiadványát: "A mai fiatalok között rendkívül gyakorivá váltak azok a személyiségzavarok, amelyekben az üresség, kiábrándultság, unalom és öncélú kockázatkeresés, a tartós kapcsolatok képességének hiánya az alapvető. A különféle személyiségzavarok a család mai működészavarának leggyakoribb, legtragikusabb termékei. Nincs az az atombomba, környezetszennyezés, ami súlyosabb veszélyt jelentene az emberiség túlélése szempontjából. Amíg a testi, lelki fejlődés feltételeinek megfelelő családba születő gyermek a leghatékonyabb befektetés a társadalom számára, ennek hiányában a megszülető gyermek, a legsúlyosabb hosszútávú kockázatot jelenti." (A magyar népesség életminősége az ezredfordulón című könyv, 226. oldal, Semmelweis Kiadó, 2006.)  A "mi az igaz?" (tudomány), a "mi a jó?" (etika) és a "mi a szép?" (művészetek) kérdéskörök területén, az évezredek alatt, felhalmozódott tudást nevezzük kultúrának. Kiderült, hogy az ember általában akkor érezheti életét igaznak, jónak és szépnek, ha családja van, ami felelősségteljes és egyetlen nemi kapcsolatra való törekvésen alapszik. Sem a felelősségteljességet, sem az egyedüliséget nem lehet kihagyni. Ettől lesz a házasság, házasság, a család család. A család gondolata az emberiség történelmének egyik legnagyobb felfedezése. Az utóbbi évtizedekben, az úgynevezett fogyasztói társadalomban, a család felelősségteljes és egyetlen nemi társra épülő jellegét, azaz a lényegét, igyekeztek és igyekeznek megtorpedózni. E nélkül így érthetően nemigen létezhet család.

Tervezett feladatok:

a) A család és a házasság legfontosabb alappilléreinek, valamint a nemiség megélése ésszerű módozatainak összegyűjtése és tudományos módszerekkel történő elemzése (pl. filozófiai, pszichológiai, epidemiológiai, szociológiai, történészi, orvosi, jogi, gazdasági).

b) A témakörben a mai Magyarországon meglévő gyakorlat feltérképezése.

c) A jó házasságok és meghitt családok kialakulása és fenntartása legfontosabb akadályainak felmérése, elemzése és az akadályok elleni stratégiák kidolgozása.

d) A helyesnek adódó elvek és a meglévő gyakorlat összehasonlítása, a közöttük meglévő különbség okainak elemzése, a káros tényezők súlyosság szerinti rangsorolása, a tan és a gyakorlat közti különbségek csökkentése irányvonalainak kidolgozása.

e) A témakörben tudományos kutatás, tanulás, tanítás, ismeretterjesztés és szemléletformálás.

f) Szakember gárda szervezése, mind az elméleti terület munkálására, mind a gyakorlati feladatok megvalósítása érdekében.

g) A nyilvánosság előtt e multidiszciplináris szakterület hazai és külföldi tudományos eredményeinek képviselete a médiumokban, konferenciákon, előadásokon, tanfolyamokon, valamint könyvek, munkafüzetek és útmutatók kiadása, ezenkívül internetes oldal vezetése.

h) Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás hasonló témájú magyar és külföldi szervezetekkel.

i) A főbb kutatási és oktatási irányok kijelölése, valamint rövid-, közép- és hosszú távú cselekvési tervek kidolgozása.

j) Szisztematikus programok kidolgozása, hogy a nemiség, házasság és család témákban elért eredmények minél szélesebb ismeretséget kapjanak az otthon, az iskola, a média, az egyházak és a politika területén.

k) Állásfoglalás a tudományos eredmények mellett a házasságot, a családot és a nemiséget érintő kérdésekben.

l) A nemiség helyes megélésének körvonalazása a mai magyar és az ideálisnak tartott társadalomban. A mai gyakorlat ezektől való különbözőségének feltérképezése. Iskolás kortól, hogyan készüljön, és hogyan készítsék fel a gyermeket az életre a nemiséget illetően. Mit tegyen az otthon, az iskola, a média, az egyházak és a politika.

m) Ösztöndíjak kiírása és adományozása a megfogalmazott tevékenységekre és tudományos kutatásokra.

n) Az Egyesület tevékenységéhez a forrásokat a forrásteremtés hagyományos stratégiáit követve teremti meg.

o) A szakirodalom követése.

Az Egyesület működésének tervezett módja: A családdal kapcsolatos alapfogalmak, alapelvek és alapösszefüggések megfogalmazása, neves szakemberek megkeresése és szakembergárda létrehozatala. Az összegyűjtött és létrehozott tudás hasznosítása a fent megfogalmazott feladatokra, a negatív tendenciák csökkentésére, és a pozitív kezdeményezések támogatására.